KULLANIM SÖZLEŞMESİ

A) TARAFLAR

İşbu Kullanım ve satış Sözleşmesi idrydigital.com ile , internet sitesinden hizmet alan “müşteri” arasında akdedilmiştir.

IDRY TDIGITAL şirketi bundan böyle “IDRY”; idrydigital.Com internet sitesi “Site”; hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler “müşteri” olarak isimlendirilecektir. IDRY ve müşteri birlikte anıldığında “taraflar” olarak isimlendirilecektir.

IDRY’ye ait kurumsal bilgiler aşağıdaki gibidir:


Unvanı : IDRY DIGITAL - MEVLUT KURU

Adresi : ESKİPAZAR MAHALLESİ 9 MART CADDESİ NO 76

Vergi Numarası : 5970101524


B) TANIMLAR

Okumakta olduğunuz sözleşmede yer alan terimler ve bu terimlere ait açıklamalar aşağıdaki gibidir.

IDRY : IDRY DIGITAL tüzel kişiliğini,

Site : idrydigital.com internet sitesini,

Müşteri : Sitede sunduğumuz hizmetleri satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Aydınlatma Metni : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hazırlanarak sitede yayınlanan, kişisel verilerin korunması ve imhası sürecine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen metni,

Gizlilik ve Çerez Politikası : Aydınlatma metninde yer alan gizlilik ilkelerine ilişkin detaylı bilgilendirmenin yer aldığı politikayı,

İfade etmektedir.

C) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu sözleşmenin konusu; IDRY’nin sunduğu hizmetlerin müşteri tarafından satın alınmasıdır.

İşbu sözleşmenin amacı; müşteri tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşbu sözleşme kapsamında IDRY; müşterinin sosyal medya ile müzik dinleme platformlarındaki hesaplarının ve web geliştiricilere (webmaster) ait internet sitelerinin gelişmesini sağlayacaktır. Müşteri ise IDRY tarafından aldığı hizmet karşılığında hizmet bedelini ödeyecektir.

IDRY’nin işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerinin tamamı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Ve devamı maddeleri kapsamında eser sözleşmesi kapsamındadır.

Müşterinin hizmet satın alabilmesi için öncelikle işbu Kullanım Sözleşmesini, Gizlilik ve Çerez Politikasını ve KVKK Aydınlatma Metnini okuyarak onaylaması gerekmektedir. Aksi halde üyelik ve satın alma işleminin gerçekleşmeyeceği müşteri tarafından kabul edilmiştir.

D) SÖZLEŞME TARAFLARININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

IDRY tarafından sunulan hizmetlere https://idrydigital.com internet sitesi üzerinden erişilmektedir.

Bu kapsamda IDRY, müşterinin;

Sosyal medya mecralarındaki hesaplarının etkileşimini ve gelişimini artırmayı taahhüt etmektedir. IDRY ayrıca; web sitesi organik trafik hizmetiyle web geliştiricilerine ait internet sitelerinin gelişmesine katkı sunmayı taahhüt etmektedir. Müşteri ise, aldığı hizmet karşılığı ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemeyi taahhüt etmektedir. IDRY, bu maddede yazılı hizmetlerle bağlı olmayıp sistem alt yapısına yeni hizmetler ekleyebileceği gibi yukarıda yazılı hizmetlerini askıya alma ve sonlandırma hakkına sahiptir.

Müşteriye ait sosyal medya hesaplarına ilişkin verilen hizmetler bakımından bu sosyal medya sitelerinde politika veya sistem güncellemelerinin olma ihtimalinin varlığı müşterinin bilgisi dahilindedir. Bu sebeple verilen hizmetlerin beklenilen düzeye ulaşmaması sebebiyle IDRY’nin hiçbir hukuki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla hizmet sonrası etkileşimin artmaması veya hizmetin hedeflenen seviyeye ulaşmaması durumlarının ortaya çıkabileceğini, bu sebeple IDRY’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını müşteri gayri kabili rücu kaydıyla kabul etmiştir.

Bu durumun vuku bulması halinde; IDRY’nin hizmet aldığı servis sağlayıcı tarafından telafi hizmeti verildiği takdirde IDRY, bu telafi hizmetini müşteriye sunmayı taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmede yazılı hizmetlerin detayları ve satın alma koşulları idrydigital.com internet sitesinde yer almakta olup müşterinin satın alma işlemi öncesi siteyi ziyaret ederek hizmet detaylarını okuduğu ve anladığı kabul edilmiştir.

IDRY’nin yukarıda sayılan hizmetlerinin tamamı ise ücretli olup ücretlendirme detayları sitede yer almaktadır.

Hizmet satın alma işlemi,üçüncü taraf BDDK lisanslı ödeme araçları vasıtasıyla kredi ya da banka kartıyla veya IBAN hesabına havale/EFT işlemiyle gerçekleştirilmektedir.

Sipariş konusu sosyal medya ya da internet sitesine ait, hizmetin sunumu için gerekli bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun girilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya yanlış girilmesinin tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu müşteriye aittir.

Hatalı, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifade ve bilgiler içeren, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı bilgilerin siteye kaydedilmesi halinde IDRY, müşterinin hesabını tek taraflı olarak feshetme ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir. Müşterinin IDRY ve çalışanlarına karşı TCK kapsamında suç teşkil eden eylemlerde bulunması durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.

Müşteri, kendisine ait olmayan ya da yönetimi altında bulunmayan sosyal medya hesabına ya da internet sitesine ilişkin sipariş veremez. Bu yönlü kötü niyetli kullanımın tespiti halinde IDRY, müşterinin siparişini tek taraflı olarak sonlandırma ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir. Müşterinin kendi adına kayıtlı olmayan, uyuşmayan kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeme yapması halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

Sitede yer alan logo ve ikon dahil olmak üzere bütün grafik tasarımların, kullanıma sunulan hizmetlerin, alan adının, IDRY DIGITAL isminin ve markasının, sitede yer alan bütün içeriklerin, teknik altyapı ile satış altyapısının fikri mülkiyet hakkı IDRY’ye aittir. Kötüye kullanım, site içeriğinin kopyalanması, değiştirilmesi, değiştirilerek kullanılması, satılması ya da ücretsiz dağıtılması, bir başka internet sitesinde ya da mobil uygulamada kullanılması hallerinde müşterinin hesabı IDRY tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve adli makamlara başvuru yapılır.

Müşteri ayrıca, sitenin güvenliğini tehdit eden, sitenin çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanamaz, bu kapsamda hiçbir faaliyet sürdüremez. Bu yönlü kötüye kullanım halinde IDRY, müşterinin hesabını tek taraflı sonlandırma ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir.

Müşteri, IDRY’nin 5651 sayılı Kanun ile 6698 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm adli/ idari makamlarına karşı sorumluluğu olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda müşteriye ait kişisel veriler ile satın alınan hizmete ilişkin tüm detaylar kanunla belirlenen sürelerle IDRY tarafından muhafaza edilir.

Müşteri, Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerine ilişkin kanunen kendisine tanınan hakları için IDRY’ye başvurma hakkına sahiptir. Kişisel verilere ilişkin hakların tamamı Aydınlatma Metninde incelemeye açıktır. Kişisel verilere ilişkin başvurular Aydınlatma Metninde yer alan Veri Sorumlusu Temsilcisine yapılır. Üyelik ve hizmetlere ilişkin diğer tüm başvurular ise sitede yer alan https://idrydigital.com/iletisim URL adresinden IDRY’ye iletilir.

IDRY, site üzerinden diğer internet sitelerine bağlantı sağlayabilir. 5651 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.” hükmü kapsamında IDRY bağlantı sağladığı başka internet sitesine ait içerikten sorumlu değildir.

E) TEBLİGAT

Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme kapsamında ihtiyaç halinde ya da yasa gereği tebligat yapılması zarureti doğduğunda IDRY’nin adresi işbu sözleşmede yazan adres, müşterinin adresi ise sipariş anında bildirdiği adres kabul edilecektir.

IDRY’nin adresi değiştiğinde bu adres değişikliği işbu sözleşme metnine işlenmek suretiyle müşteriye bildirilecektir.

F) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşme; sitede yer alan Aydınlatma Metni ile Gizlilik ve Çerez Politikası Metniyle birlikte bir bütündür. Kullanım ve üyelik sözleşmesinin hükümleri mevzuat kapsamında ya da ihtiyaç halinde tek taraflı olarak IDRY tarafından güncellenebilir, kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. IDRY bu sözleşmenin güncel halini http://idrydigital.com/kullanim-sozlemesi URL adresinde yayınlayarak, mevcut ve potansiyel müşterilerini bilgilendirmiş sayılacaktır.

Ayrıca IDRY, sunduğu hizmetleri sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda, müşterinin siteyi her ziyaretinde işbu sözleşme hükümlerini incelediği, okuduğu ve anladığı taraflarca kabul edilmiştir.

G) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu sözleşme, müşterinin siteden aldığı hizmetin IDRY tarafından yerine getirilmesi durumunda kendiliğinden sona erer. Taraflar işbu sözleşmeyi sipariş verilmeden önce yazılı şekilde karşı tarafa bildirmek koşuluyla herhangi bir sebep bildirmeksizin tek taraflı olarak her zaman sonlandırabilir. Bu durumda taraflar birbirlerinden herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyecektir.

İşbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin müşteri tarafından ihlal ya da ihmal edilmesi durumunda IDRY bu sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz şekilde sonlandırma hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda fesihten önce IDRY hizmetin ifası için gerekli hazırlıkları tamamlamışsa ya da hizmetin sunumuna başlamışsa müşterinin ödediği ücrete hak kazanmış sayılır ve ücret iadesi yapılmaz.

IDRY tarafından sunulan hizmetlerin tamamının kullanılmakla tükenen hizmetler olduğu, bu sebeple hizmet iadesinin teknik olarak mümkün olmadığı müşterinin bilgisi dahilindedir. Bu kapsamda müşteri tarafından sipariş verilmesi ve işlemin tamamlanması sonrası iptal/iade talebi kabul edilmez.

Müşterinin siparişi IDRY’den kaynaklanan bir sebeple kısmen tamamlanırsa tamamlanmayan kısma ilişkin tutar müşteriye iade edilir.

Müşterinin siparişinin IDRY’den kaynaklanan bir sebeple hiç tamamlanmaması durumunda hizmet siparişi için ödeme yaptığı tutar ödeme yöntemine göre kredi kartına ya da banka hesabına iade edilir.

H) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YASAL YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ya da yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup tarafların müzakere ile çözemediği bir ihtilafın varlığı halinde Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Taraflar arasında çıkan ihtilafın çözümünde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca tarafların defter, kayıt ve evrakları ile sitede kayıtlı bilgiler delil addedilecektir.

I) YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme toplam 9 maddeden ibaret olup sitedeki hesaba para yatırılması anında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Müşteri tarafından sitedeki hesaba para yatırılması ile hizmetin satın alınması durumunda işbu sözleşmenin tüm kapsamıyla tarafların ortak iradesini yansıttığı kabul edilir.

Okuduğunuz Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi metni toplam 9 başlıktan oluşmakta olup Avukat Levent Samğar tarafından IDRY TECHNOLOGY LTD. tüzel kişisi için hazırlanmıştır. Bu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi metni 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları IDRY TECHNOLOGY LTD.’ye aittir.

5846 sayılı kanunun 71. Maddesi kapsamında bu eserin değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, yayınlanması suçtur ve cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.